BẢNG TÍNH ĐÓNG BHYT HGĐ THEO NHÂN KHẨU-MỨC ĐÓNG TRƯỚC 1/7/2023
    Mức lương đóng Mức đóng 1 tháng Mức đóng 1 năm  
Người thứ 1 đóng 100%                       1,490,000                             67,050                      804,600
Người thứ 2 đóng 70%                       1,043,000                             46,935                      563,220
Người thứ 3 đóng 60%                           894,000                             40,230                      482,760
Người thứ 4 đóng 50%                           745,000                             33,525                      402,300
Từ người thứ 5 đóng 40%                           596,000                             26,820                      321,840
GIẢM GIÁ Tính đóng KHÔNG GIẢM GIÁ Tính đóng    
  Một người                804,600   Một người                           804,600
 Hai người có giảm giá             1,367,820   2 người                        1,609,200
 3 người có giảm giá             1,850,580  3 người                        2,413,800
 4 người có giảm giá             2,252,880  4 người                         3,218,400
 5 người có giảm giá             2,574,720  5 người                        4,023,000
 6 người có giảm giá             2,896,560